Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Mục lục

Phần mở đầu

I. Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ

Điều 1: Các định nghĩa

II. Tên, Hình Thức, Trụ Sở, Chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của công ty

Điều 2: Tên, Hình Thức, Trụ Sở, Chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của công ty

III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty

Điều 3: Mục tiêu, lĩnh vực kinh doanh của công ty

Điều 4: Phạm vi kinh doanh

IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Điều 6: Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần

Điều 9: Thu hồi cổ phần

V. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.

VI. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông

Điều 11: Quyền của cổ đông công ty

Điều 12: Nghĩa vụ của các cổ đông

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông

Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông

Điều 15: Các đại diện được ủy quyền

Điều 16: Thay đổi các quyền

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Chương trình họp và thông báo

Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông

Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

VII. Hội đồng quản trị

Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

Điều 26: Chủ tịch, Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị

Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

VIII. Tổng giám đốc và bộ máy liên quan

Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 29: Cán bộ quản lý

Điều 30: Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm vụ và quyền của Tồng Giám Đốc

Điều 31: Thư ký công ty

IX. Ban Kiểm Soát

Điều 32: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 33: Ban kiểm soát

 X. Nhiệm vụ được ủy thác của các thành viên hội đồng quản trị Tổng Giám Đốc và người quản lý

Điều 34: Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và người quản lý

 Điều 35: Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về quyền lợi

 Điều 36: Trách nhiệm và bồi thường

XI. Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ

Điều 37: Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ

XII. Công nhân viên và công đoàn

Điều 38: Công nhân viên và công đoàn

XIII. Phân chia lợi nhuận

Điều 39: Phân phối lợi nhuận

XIV. Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán

Điều 40: Tài khoản ngân hàng

Điều 41: Quỹ dự trữ

Điều 42: Năm tài chính

Điều 43: Hệ thống kế toán

XV. Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng

Điều 44: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

Điều 45: Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

XVI. Kiểm toán công ty

Điều 46: Kiểm toán

XVII. Con dấu

Điều 47: Con dấu

XVIII. Chấm dứt hoạt động và thanh lý

Điều 48: Chấm dứt hoạt động

Điều 49: Gia hạn hoạt động

Điều 50: Thanh lý

XIX. Giải quyết tranh chấp nội bộ

Điều 51: Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. Sửa đổi điều lệ

Điều 52: Bổ sung và sửa đổi điều lệ

XXI. Ngày hiệu lực

Điều 53: Ngày hiệu lực

ĐỐI TÁC

Quảng cáo